Opakování

17.6.

desetinná čísla a zlomky - číselná osa

převod zlomku na desetinná čísla

zaokrouhlování

písemné násobení

rýsování, obvod, obsah

12.6. AJ
11.6. ČJ

vyjmenovaná slova

přídavná jména - koncovky, tvoření

mluvnické kategorie sloves

minulý čas

18.4. přírodověda

kostra - názvy kostí, funkce kostry

9.11. český jazyk
  • vyjmenovaná slova
  • minulý čas (y/i/a)
  • předpony s-, z- vz-
  • psaní bě, pě, vě ( bje, vje)
  • mluvnické kategorie podstatných jmen (rod, číslo, pád, vzor)
11.4. matematika
  • práce s desetinnými čísly (sčítání, odčítání, porovnávání)
  • písemné dělení
  • násobilkové čtverce
  • rovnice
  • rýsování trojúhelníků
13.3. vlastivěda

Co je moře, oceán?

Jaké máme světadíly?

Který je nejmenší, největší,…..?

Který je nejvíce zalidněný,…?

13.3. geometrie

rýsování přímky, úsečky, čtverce, kružnice, pravidelného šestiúhelníku, trojúhelníku

24.1. přírodověda

podnebné pásy - charakteristika ( podnebí), typy krajin, rostliny a živočichové

22.1. český jazyk

vyjmenovaná slova

rod podstatných jmen

základní skladební dvojice (podmět a přísudek)

minulý čas

18.1. matematika

písemné násobení

písemné dělení

písemné sčítání

písemné odčítání

znázornění zlomku

desetinná čísla ( sčítání a odčítání)

17.1. angličtina

opposites

interests, clothes, winter

house, my bedroom

to be 

there is x there are

 

15.1. vlastivěda

názvy krajů a krajských měst

20.11. přírodověda

co patří do sluneční soustavy, barvy planet, jména a pořadí planet, vlastnosti,…

15.11. český jazyk

vyjmenovaná slova

párové souhlásky (t x d, s x z,…..)

předložky a předpony

kořen slova, slova příbuzná

 

 

14.11. matematika

písemné sčítání a odčítání

písemné násobení a dělení

zlomky

přednost násobení a dělení před sčítáním a odčítáním

slovní úlohy

PŘ - středa 4.10.

Téma - energetické suroviny