Opakování

24.1. přírodověda

podnebné pásy - charakteristika ( podnebí), typy krajin, rostliny a živočichové

22.1. český jazyk

vyjmenovaná slova

rod podstatných jmen

základní skladební dvojice (podmět a přísudek)

minulý čas

18.1. matematika

písemné násobení

písemné dělení

písemné sčítání

písemné odčítání

znázornění zlomku

desetinná čísla ( sčítání a odčítání)

17.1. angličtina

opposites

interests, clothes, winter

house, my bedroom

to be 

there is x there are

 

15.1. vlastivěda

názvy krajů a krajských měst

20.11. přírodověda

co patří do sluneční soustavy, barvy planet, jména a pořadí planet, vlastnosti,…

15.11. český jazyk

vyjmenovaná slova

párové souhlásky (t x d, s x z,…..)

předložky a předpony

kořen slova, slova příbuzná

 

 

14.11. matematika

písemné sčítání a odčítání

písemné násobení a dělení

zlomky

přednost násobení a dělení před sčítáním a odčítáním

slovní úlohy

PŘ - středa 4.10.

Téma - energetické suroviny